О нама

Организација слепих и слабовидих Кикинда, Чока и Нови Кнежевац основана jе 01.10.2007.године као добровољна, нестраначка, интересна организација која окупља слепа и слабовида лица са подручја општина Кикинда,Чока и Нови Кнежевац ради остварења њихових права из области социјалне заштите, као и њихових друштвених потреба. Организација је правни следбеник и наставља континуитет рада угашене Међуопштинске организације слепих и слабовидих Кикинда, Чока и Нови Кнежевац која је основана 1951.године. Седиште организације је у Кикинди, Трг српских добровољаца бр.10

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Организација ради на откривању лица оштећеног вида и њиховом укључивању у организацију, покреће решавање материјалних, здравствених, социјалних и других проблема од значаја за слепа и слабовида лица и пружа стручну помоћ члановима у остваривању утврђених права по основу слепоће и слабовидости, даје иницијативу Савезу слепихдаје иницијативу Савезу слепих Војводине за унапређење и примену савремених метода у систему образовања, професионалне оријентације, радног оспособљавања, рехабилитације и запошљавања, подстиче стручне и научне институције на откривање узрока слепоће и слабовидости ради предузимања превентивне заштите вида, даје предлог надлежним органима за побољшање материјалног и друштвеног положаја слепих и слабовидих лица ангажујући се у сарадњи са органима и организацијама, на проналажењу одговарајућих радних места за слепе и слабовиде и помаже им у запошљавању. Остварује увид у услове рада запослених и предлаже мере за побољшавање тих услова, предлаже набавку и дистрибуцију тифлотехничких средстава и помагала којима се слепа и слабовида лица служе у свакодневном животу и на радном месту, организује културно просветне, уметничке, спортске, рекреативне, шаховске и друге друштвено забавне активности кроз организоване облике деловања-културно уметничка друштва, клубове, секције и друге облике прилагођене узрасту и интересовању, упознаје јавност са животом, радом, проблемима и могућностима и достигнућима слепих и слабовидих лица, путем средстава за масовно комуницирање, предлаже да се организују саветовања, предавања и други скупови на којима се разматра проблематика слепих и слабовидих лица, односно учествује у раду сличних скупова, сарађује са другим организацијама слепих и слабовидих и врши размену искустава, залаже се за решавање стамбених потреба својих чланова, заступа интересе чланова пред органима општина, јавним предузећима и установама, здравственим и социјалним организацијама, комуналним и другим предузећима и установама, развија узајамне солидарне односе међу чланством и у складу са могућностима организује фонд солидарности, касу узајамне помоћи, кредитирања и организује прикупљање средстава за пружање материјалне помоћи члановима, упућује лица са оштећеним видом на лекарске прегледе ради утврђивања степена оштећења вида, и предузима мере за упућивање слепе и слабовиде деце, омладине и одраслих на школовање, радно оспособљавање, рехабилитацију и у сарадњи са просветним организацијама укључује децу у интегрисано школовање, кад за то постоје услови, ради на организовању одмора, опоравка и бањско климатског лечења, бира представнике у органе Савеза слепих Војводине и у друге органе када је то предвиђено, организује пружање правне помоћи члановима у остваривању њихових законских права и обавеза, организација се може бавити привредном, издавачко-информативном и другим делатностима ако је за то регистрована, врши и друге задатке у интересу за чланство.